Radio Hello Lyrics

Artist: Enej

"LYRICSLRC.COM"
Äîáðèé äåíü, â³òຠòåáå ðàä³î (àíòèêîìåðñ³éíå)
À ïîãîäà áóäå äóæå ïàðíî (é ïñèõîäåë³÷íå)
² ñêàæó êîæåí ðàç êîëè ìåíå íå ìà
Ïîêàæó äå ïðèéòè, äå çåëåíà âîäà
Ïîäàðóº ò³ íåïåðåñïàí³ äí³
Äîáðèé äåíü ìåðñ³, Äîáðèé äåíü òîá³

Äîáðèé äåíü, Äîáðèé äåíü
Òó òâîº ðàä³î Hello Hello
Äîáðèé äåíü, Äîáðèé äåíü
Òó òâîº ðàä³î Hello Hello

Ïåðåäà÷à äðóãà, äðóãà îïö³ÿ (çîâñ³ì íå åòè÷íà)
Íà åô³ð³ ãðຠòâîÿ ìóçèêà (ìîíîòåìàòè÷íà)
² ñêàæó êîæåí ðàç êîëè ìåíå íå ìà
Ïîêàæó äå ïðèéòè, äå çåëåíà âîäà
Ïîäàðóº ò³ íåïåðåñïàí³ äí³
Äîáðèé äåíü ìåðñ³, Äîáðèé äåíü òîá³

Äîáðèé äåíü, Äîáðèé äåíü
Òó òâîº ðàä³î Hello Hello
Äîáðèé äåíü, Äîáðèé äåíü
Òó òâîº ðàä³î Hello Hello

Dobriy de?, vitaye tebe radio (antykomerciyne)
A pohoda bude duzhe parno (y psychodelichne)
I ska?e ko?en raz koly mene ne ma
Poka?e de pryjty de zelena woda
Podaruje ti neperespani dni
Dobryj de? mersi, dobryj de? tobi

Dobryj de?, dobryj de? I Tu twoje radio Hello, Hello
Dobryj de?, dobryj de?
I Tu twoje radio Hello, Hello

Pereda?a druha druha opcija (sowsim ne ety?na)
Na efiri hraje twoja muzyka (monotematy?na)
I ska?y ko?en raz koly mene ne ma
Poka?y de pryjty de zelena woda
Podaruje ti neperespani dni
Dobryj de? mersi, dobryj de? tobi

Dobryj de?, dobryj de?
I Tu twoje radio Hello, Hello
Dobryj de?, dobryj de?
I Tu twoje radio Hello, Hello
Translate ENEJ - RADIO HELLO lyrics to:
In order to see the lyrics of ENEJ - RADIO HELLO it is necessary to have java script enabled browser. We have another 10 lyrics of songs by Enej, that you are able to see on the right or clicking on the artist's name. We plan in the future to enable the possibility to make translations of ENEJ - RADIO HELLO lyrics on your own or other languages.

Example: To see English translation for the ENEJ - RADIO HELLO lyrics please choose from the dropdown list English.

9.50 out of 10 based on 24 Lyrics Lrc ratings.
Follow us on Facebook Follow us on twitter Subscribe to the RSS feed