'Ille Dhuinn, 'S Toigh Leam Thu Lyrics

Artist: Julie Fowlis

"LYRICSLRC.COM"
'Ille dhuinn, 's toigh leam thu
'S toigh leam fh?n thu, laochain
Mas toigh leat mi, is toigh leam thu
'S gur ?g a thug mi gaol dhut

Dh'fhalbh mi mar a b' ?bhaist dhomh
Air s?illibh coimhead chaorach
'S beag a bha dhem fhor orra
'S mo leannan air a' chaolas

Nuair dh?rich mi suas Criongrabhal
'S e m' inntinn nach robh aotrom
Bha 'm b?ta mach gu Saighdeanais
'S i toidhdidh fo cuid aodaich

'S ann a their mo ph?rantan
Gur t?mailt leotha m' fhaoineas
Gum faighinn fear na b' fhe?rr na thu
Le b?taichean 's le birlinn

Ged gheibhinn fear na b' fhe?rr na thu
Le b?taichean 's le birlinn
B' fhe?rr leam fh?n an gille donn
Is e gun bhonn dhen t-saoghal

Ged gheall mi dhut gun leanainn thu
'S gun dealaichinn ri mo dhaoine
Cha d' rachainn dha Na Hearadh leat
Air cheannachd air an t-saoghal

Ged a bhithinn p?sta riut
Is c?ir agam air d' fhaotainn
Cha b' fhada bhithinn be? agad
'S an D?mhnallach ?s m' aonais

'Ille dhuinn, 's toigh leam thu
'S toigh leam fh?n thu, laochain
Mas toigh leat mi, is toigh leam thu
'S gur ?g a thug mi gaol dhut
Translate JULIE FOWLIS - 'ILLE DHUINN, 'S TOIGH LEAM THU lyrics to:
In order to see the lyrics of JULIE FOWLIS - 'ILLE DHUINN, 'S TOIGH LEAM THU it is necessary to have java script enabled browser. We have another 12 lyrics of songs by Julie Fowlis, that you are able to see on the right or clicking on the artist's name. We plan in the future to enable the possibility to make translations of JULIE FOWLIS - 'ILLE DHUINN, 'S TOIGH LEAM THU lyrics on your own or other languages.

Example: To see English translation for the JULIE FOWLIS - 'ILLE DHUINN, 'S TOIGH LEAM THU lyrics please choose from the dropdown list English.

9.39 out of 10 based on 36 ratings.
Follow us on Facebook Follow us on twitter Subscribe to the RSS feed