01 Ticket Lyrics

Artist: Lim

"LYRICSLRC.COM"
Ticket
by:??QQ381870280
Ku di ying chei mai wa ti nen ta bei turn ruo zi mi du ya ???????? ?????????????
Huang su kuang fang ne ruai ti fou ruo ze ruo te you ti blai tang ???????????? ???????
Lai nong chei bian duo na tang he bai miu le men kong bai kong bai men lai kuang ??????????? ???????????
Dai mi Ku ze mi bu dai ti ke bai ze glai glao wo lai tion fang ??????????? ??????????
Ku le song sei wa ting ru mei ting ya bu zhe ke duo skang leng ???????????
Zhe dong de ta glai dui hao shen go yang me men ze mi ya dai mong bai teng ???????? ????????
Ba hei duo na tan ze pai ce tou rai dong zai dui lai ze me ha ma lai shen ten ???????? ?????????? ????
Zai me tou xu wei ti shen mi bu hai kuai men one nuo song ku la bo wa ??????????? ????????????
Do mei ni mei ni mi zi mou shen ?????????
mai hou zi kai hei zi kun bi tou gan nin gao ???????????
Lou go bu ni mi mi ti ye gao shen ?????????
ting mai mi si de tang/ ?????
Do mei ni mei ni mi zi mou shen ?????????
mai hou zi kai hei zi kun bi tou gan nin gao ???????????
Lou go bu ni mi mi ti ye gao shen ?????????
ting mai mi si de tang ?????
ya ti kei bo bai shen tong tei le o deng bai men ta ti kao bai ?????? ?????????????
zhe ni zhe luo zen nao shen mei geluo te zai tong ra nong zhe tong wei ????? ??? ??? ????????
lai nei mei sha mei nan hong mo zhe o mi blai ta you mei glai ???????? ???????
glei de ge de ga be bai zhe song tai blai ta ti hai bai ????????? ????????
men ko mei mv ting ta lan na nuo bei tang hei e kong ti chang ?????????? ????????
wu deng tang di kai kai gong mie kong mei di mi ye kun nong cha na gang cing ?????????? ?????
when ku pai yong tang ti de ma gong mi klai mo yi gong na ???????????
o deng bla gai ko zhe kun de ??????????
ti bo ke chen yang yang sang sang wa ???????
Do mei ni mei ni mi zi mou shen ?????????
mai hou zi kai hei zi kun bi tou gan nin gao ???????????
Lou go bu ni mi mi ti ye gao shen ?????????
ting mai mi si de tang ?????
Do mei ni mei ni mi zi mou shen ?????????
mai hou zi kai hei zi kun bi tou gan nin gao ???????????
Lou go bu ni mi mi ti ye gao shen ?????????
ting mai mi si de tang ?????
Do mei ni mei ni mi zi mou shen ?????????
mai hou zi kai hei zi kun bi tou gan nin gao ???????????
Lou go bu ni mi mi ti ye gao shen ?????????
ting mai mi si de tang/ ?????
Do mei ni mei ni mi zi mou shen ?????????
mai hou zi kai hei zi kun bi tou gan nin gao ???????????
Lou go bu ni mi mi ti ye gao shen ?????????
ting mai mi si de tang ?????
??QQ381870280
?,???????

Translate LIM - 01 TICKET lyrics to:
In order to see the lyrics of LIM - 01 TICKET it is necessary to have java script enabled browser. We have another 1 lyrics of songs by Lim, that you are able to see on the right or clicking on the artist's name. We plan in the future to enable the possibility to make translations of LIM - 01 TICKET lyrics on your own or other languages.

Example: To see English translation for the LIM - 01 TICKET lyrics please choose from the dropdown list English.

9.4 out of 10 based on 20 ratings.

LIM - 01 TICKET Lyrics

Artist: Lim

Title: 01 Ticket

Follow us on Facebook Follow us on twitter Subscribe to the RSS feed