Charlie Landsborough Lyrics

 1. Charlie Landsborough - RAINING IN MY HEART
 2. Charlie Landsborough - THE TWELFTH OF NEVER
 3. Charlie Landsborough - SMILE
 4. Charlie Landsborough - WHAT COLOUR IS THE WIND (LIVE)
 5. Charlie Landsborough - MY FOREVER FRIEND (LIVE)
 6. Charlie Landsborough - LOVE YOU EVERY SECOND
 7. Charlie Landsborough - HEAVEN KNOWS (LIVE)
 8. Charlie Landsborough - PART OF ME
 9. Charlie Landsborough - SHINE YOUR LIGHT
 10. Charlie Landsborough - I WILL LOVE YOU ALL MY LIFE
 11. Charlie Landsborough - WHO CAN BLAME HIM
 12. Charlie Landsborough - I WANT SOMEONE WHO WILL LOVE ME