Seu Lyrics

Mayra Andrade

Mayra Andrade - Seu Lyrics

M-tem um sonhu
Um sonhu grándi
Réi di bunitu
Xeiu di lus

M-sendi um véla
Um vela bránku
Tra-m di sukuru
Librâ-m di krus

Seu, brasâ-m pa mi ku bo bem dánsa (2x)

Parsê-m um stréla
Stréla brilhánti
E mostrâ-m kaminhu
Pa-m tchiga na mi

M-odja mundu ku álma
Álma jigánti
Na tom di distunu
Nha Kántu é ti fim

Seu, brasâ-m pa mi ku bo bem dánsa? (2x)

M-tem um sonhu
Um sonhu grándi
Réi di bunitu
Xeiu di lus

M-sendi um véla
Um vela bránku
Tra-m di sukuru
Librâ-m di krus

Seu, brasâ-m pa mi ku bo bem dánsa? (2x)

Parsê-m um stréla
Stréla brilhánti
E mostrâ-m kaminhu
Pa-m tchiga na mi

M-odja mundu ku álma
Álma jigánti
Na tom di distunu
Nha Kántu é ti fim

Seu, brasâ-m pa mi ku bo bem dánsa?

Translate Mayra Andrade - Seu lyrics to:
In order to see the lyrics of Mayra Andrade - Seu it is necessary to have java script enabled browser. We have another 9 lyrics of songs by Mayra Andrade, that you are able to see on the right or clicking on the artist's name. We plan in the future to enable the possibility to make translations of Mayra Andrade - Seu lyrics on your own or other languages.

Example: To see English translation for the Mayra Andrade - Seu lyrics please choose from the dropdown list English.

9.23 out of 10 based on 25 Lyrics Lrc ratings.